Regulamin warsztatu rodzinnego „Zmontuj ptakom karmnik!”

Regulamin warsztatu rodzinnego „Zmontuj ptakom karmnik!”

 1. Organizatorem warsztatu „Zmontuj ptakom karmnik!” jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk), sekcja zespołu - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku i oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie.
 2. Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niewystarczającej liczby osób (minimum 6 rodzin).
 4. Warsztaty dla osób w nich uczestniczących są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.
 5. Warsztat odbędzie się 7 lutego 2024r o godz.17:00 w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Kościerzyna, ul Świętojańska 5e).
 6. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania wskazówek i poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 7. W warsztacie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia, będące pod opieką dorosłego (rodzica lub opiekuna prawnego). Warsztat dedykowany jest rodzinom.
 8. Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji - zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: g.sadowska@pomorskieparki.pl oraz telefonicznie 58 686 82 73,605 558 002 i przekazania liczby osób oraz swoich danych, tj. imię i nazwisko i numer telefonu na wypadek potrzeby kontaktu. Organizator informuje (mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego) osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało przyjęte. W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.
 9. Zgorszeń należy dokonać do 5 lutego 2024r.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas spotkania.
 11. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas warsztatów. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Podczas zajęć będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 13. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin może ulec zmianie.
 15. Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów, w tym do kontaktu w celu ewentualnego odwołania lub zmiany terminu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odbycia warsztatów.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.