Regulamin spotkań edukacyjnych

 Regulamin spotkań edukacyjnych organizowanych
przez Wdzydzki Park Krajobrazowy

 1. Organizatorem spotkań edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna.
 2. Uczestnictwo możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: (58) 686 82 73,  605 558 002  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl  i  podanie danych tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych oraz do kontaktu z uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
 3. O przyjęciu zgłoszenia Organizator informuje mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.
 4. Pod pojęciem spotkań edukacyjnych rozumie się różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, prelekcje, wykłady i wycieczki o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym.
 5. Liczba osób na każdym ze spotkań jest ograniczona. W przypadku wycieczek decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas spotkania.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania wskazówek i poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 8. W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia (uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna) oraz wyłącznie osoby: nieobjęte kwarantanną i bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, ból mięśni itp.
 9. Organizator ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobie wykazującej objawy chorobowe określone w pkt.8 Regulaminu.
 10. Osoby uczestniczące w spotkaniu zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19, ogłaszanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 11. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
 12. Uczestnicy warsztatu są zobowiązani do sprawdzenia czy w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej lub z innego powodu nie nastąpiła zmiana w programie. Ewentualne komunikaty o zmianach będą publikowane na stronie internetowej WPK www.wdzydzkipark.pl w zakładce aktualności.
 13. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas spotkań edukacyjnych. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 14. Podczas spotkań edukacyjnych będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 15. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 16. Regulamin może ulec zmianie.
 17. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkań edukacyjnych, w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego ich odwołania lub zmiany terminu oraz do kontaktu z uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO tj. realizacja zadania w interesie publicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 1 miesiąc od dnia w którym odbyło się spotkanie.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom, realizującym zadania dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 na mocy obowiązujących przepisów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym.