Czynna ochrona na wyspie Sidły

Do szczególnych walorów siedlisk łąkowych wyspy Sidły należą rosnące na niej i będące pod ścisłą ochroną gatunkową nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum,  kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

Dla wszystkich wymienionych wyżej gatunków kluczową sprawą jest zachowanie odpowiedniego siedliska przede wszystkim poprzez stosowanie właściwych metod ochrony czynnej. W przypadku łąki, główną taką metodą jest koszenie oraz wypas – najlepiej rodzimych ras owiec.

W celu utrzymania charakterystycznego dla tego siedliska składu gatunkowego, podjęto działania na wyspie mające na celu wykoszenie, usunięcie odrostów drzew i krzewów z wyniesieniem biomasy z powierzchni 0,5 hektara.

Podobnie jak przy koszeniu, wymaganym rozwiązaniem jest realizacja wypasu, jako kontynuacja tradycyjnego sposobu gospodarowania. Dlatego na wykoszonym obszarze wyspy Sidły prowadzony jest kontrolowany wypas owiec rasy pomorskiej. Wybór polskich owiec nizinnych rasy pomorskiej do ochrony łąki jest nieprzypadkowy, są to bowiem zwierzęta rodzime, których chów i hodowla wpisują się w tradycje tych terenów.

Koszenie i wypas na wyspie przyczyni się do utrzymania cennych siedlisk, a tym samym różnorodności biologicznej całego kompleksu jezior Wdzydzkich.

Grafika 1: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 2: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 3: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 4: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 5: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 6: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 7: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 8: Czynna ochrona na wyspie Sidły