Przepławka dla ryb w Grzybowskim Młynie

Do najbardziej cennych gatunków ichtiofauny WPK należy troć jeziorowa zwana wdzydzką.
Jest populacją autochtoniczną, reliktową formą powstałą na skutek izolacji geograficznej związanej z ostatnim zlodowaceniem. Cykl życia troci jest ściśle powiązany ze środowiskiem jeziorowym (okres żywienia), jak i ze środowiskiem rzecznym, gdzie ryba ta odbywa tarło i spędza okres młodzieńczego rozwoju (1-3 lata). Pod koniec października troć wdzydzka rozpoczyna wędrówkę na tarło i wchodzi do rzeki Wda oraz jej dopływu – Trzebiochy.

Na tej ostatniej rzece funkcjonował w miejscowości Grzybowski Młyn jaz piętrzący o wysokości 2,3 m., stanowiąc barierę nie do przebycia dla ryb wędrownych.

Aby rozwiązać ten problem w 2009 r. Wdzydzki Park Krajobrazowy, dzięki dotacji EkoFunduszu, zbudował przepławkę komorową w formie kanału, omijającego budowlę piętrzącą. Jej parametry są tak dobrane, aby umożliwić pokonanie piętrzenia nie tylko przez duże ryby, jak troć, szczupak, węgorz, ale także przez mniejsze, takie jak ukleja, okoń czy różanka. Długość budowli wynosi 44m, szerokość na górze 2,5 m, a przy dnie 1,2 m. Przepławkę podzielono na 14 komór, oddzielonych od siebie przegrodami z kamienia polnego. W przegrodach tych wykonano szczeliny (przesmyki), którymi przepływają ryby.
Ponadto aby nie dopuścić do obniżania się liczebność populacji tego chronionego gatunku podjęto starania zmierzające do utworzenie na tych ciekach rezerwatu przyrody.

Dzięki budowie przepławki  przywrócony został naturalny ruch tarliskowy troci jeziorowej w górę rzeki, co przyczynia się do powiększenia populacji tego gatunku poprzez polepszenie warunków do rozmnażania i zwiększenia areału, na którym mogą powstawać tarliska, ponieważ ostatnimi laty obserwuje się spadek liczby tarlaków spowodowany zbytnią ingerencją człowieka w środowisko. Dodatkowo przepławka umożliwi swobodne przejście spływających w dół rzeki, w kierunku jeziora Wdzydze, smoltów troci (młodych osobników).

Ttroć wdzydzka ( Salmo trutta morpha lacustris)
Gniazdo troci
Jaz w Grzybowskim Młynie
Wlot przepławki
Koryto przepławki
Wylot przepławki
Tablica dydaktyczna przy przepławce