Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • Obszary Specjalnej Ochrony ptaków (OSO)
  • Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO)

Oba te typy występują na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Pierwszy z nich to SOO siedlisk Jeziora Wdzydzkie [PLH220034], pokrywający około 80% powierzchni parku oraz Młosino - Lubnia [PLH220077], którego fragment zajmuje niewielki obszar południowej części Parku i otuliny w okolicach Wiela. Obejmuja one ochroną siedliska takie jak np. jeziora lobeliowe i dystroficzne, mechowiska, torfowiska przejściowe i wysokie, łąki wilgotne, murawy napiaskowe czy bór bagienny, w których występują następujące chronione gatunki roślin i zwierząt:

  • Rośliny: skalnica torfowiskowa, elisma wodna, lipiennik Loesela
  • Ryby: różanka, koza, strzebla błotna
  • Płazy: traszka grzebieniasta, kumak nizinny
  • Ssaki: nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra.

Drugi obszar to OSO ptaków Bory Tucholskie [PLB220009]. Objął on cały teren Parku i chroni następujące gatunki ptaków w nim występujących: szlachar, bąk, czapla biała, bocian biały, łabędź krzykliwy, bielik, błotniak stawowy, dzięcioł czarny, lelek, lerka, muchówka mała, puchacz, włochatka, zimorodek, żuraw, nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, kania ruda, derkacz.

Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
Lipiennik Loesela (Liparis loeselii (L.) Rich.)
Różanka (Rhodeus sericeus)
Koza (Cobitis taenia)
Strzebla błotna  (Eupallasella percnurus)
Kumak nizinny (Bombina bombina)
Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)[fot.A.Przesmycka]
Łabędzie krzykliwe (Cygnus cygnus)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bielik (Haliaeetus albicilla)
Para szlacharów (Mergus serrator)
Żurawie (Grus grus)