Edukacja

Edukacja ekologiczna jest jednym z głównych zadań realizowanych przez pracowników  Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jej celem jest ukazanie różnorodności biologicznej Parku, pozytywne nastawienie do przyrody, kształtowanie od najmłodszych pokoleń postaw proekologicznych jak również współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i zrozumienia dla działań mających na celu jego ochronę. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej zakłada potrzebę wdrożenia ekorozwoju pojmowanego jako całokształtu harmonijnych działań człowieka, korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego w sposób racjonalny i odpowiedzialny oraz gwarantujący ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Pragnąc przybliżyć przyrodę, krajobraz ale również historię i kulturę terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i zarazem promować wśród społeczeństwa zachowania prośrodowiskowe z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, pracownicy Parku prowadzą edukację opartą o zajęcia, warsztaty, akcje, konkursy oraz imprezy ekologiczne. Oferta kierowana jest głównie do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej studentów oraz osób dorosłych z województwa pomorskiego, a w szczególności powiatu kościerskiego.

Zajęcia i warsztaty edukacyjne prowadzone przez Wdzydzki Park Krajobrazowy realizowane są głównie w Izbie edukacyjnej,  w terenie oraz w Zielonej Szkole w Schodnie.

 AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Sadowskiej –  st. specjalisty ds. edukacji od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7:30-14:30.  tel.: 58 686 82 73, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

Izba Edukacyjna znajdująca się w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie jest miejscem licznie odbywających się warsztatów oraz zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W spotkaniach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli, głównie mieszkańcy powiatu kościerskiego. Program zajęć jest dostosowany do zróżnicowanego wieku odbiorców, a realizowana tematyka spotkań obrazuje bogactwo przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, walory krajobrazowe i porusza zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Sala może pomieścić jednorazowo 60 osób, a zajęcia prowadzone są przez cały rok.

Zajęcia edukacyjne w terenie to szczególnie polecana forma przyswajania wiedzy przyrodniczej zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, piękna krajobrazu, jego kolorystyki i różnorodności, stanowi bogate źródło doznań, działa na wrażliwość i wzbogaca przeżycia. Warsztaty są organizowane dla grup szkolnych, studentów i dorosłych pragnących poznać teren Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, jego ekosystemy, krajobraz i cenne elementy przyrody. Specjalną rolę edukacyjną pełnią tu stworzone piesze i rowerowe ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, zarówno jako baza do prowadzenia zajęć grupowych, jak i źródło wiedzy dla odbiorców indywidualnych. Pomocą w tego typu edukacji są przygotowane foldery, uzupełniające informacje zawarte na tablicach edukacyjnych.

Zielona Szkoła w Schodnie, jako jeden z trzech terenowych ośrodków edukacyjnych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji: https://www.zielonaszkola.wdzydzkipark.pl/

Uczestnicy wieczornych zajęć na temat nietoperzy. fot. Marek Orlikowski grafika
Wycieczka krajoznawcza z okazji Dnia Krajobrazu. fot. Marek Orlikowski grafika
Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. fot.Grażyna Sadowska grafika
Warsztaty szkoleniowe dotyczące tradycyjnego bartnictwa. fot. Marek Orlikowski grafika
Zajęcia w Izbie Edukacyjnej. fot. Grażyna Sadowska grafika