Zagospodarowanie przestrzenne

Powierzchnia obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, po zestandaryzowaniu przebiegu jego granicy względem obowiązujących danych podziałów ewidencyjnych i administracyjnych, a w przypadku ich braku względem wyraźnie identyfikowalnych obiektów terenowych,  wynosi 18 046,12 ha, a otuliny parku 15 234,41 ha.

Procentowy udział użytków w zweryfikowanej powierzchni wynosi odpowiednio:

 • lasy i zadrzewienia stanowią 63,81 %, 
 • grunty orne, łąki, pastwiska, sady, nieużytki 20,17 %,
 • wody 12,67 %,
 • inne tereny, w tym zabudowane 3,35 %.

Wdzydzki Park Krajobrazowy znajduje się w obrębie pięciu gmin: Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Lipusz i Stara Kiszewa. Lasami Skarbu Państwa leżącymi w obrębie WPK administrują dwa Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Kościerzyna i Nadleśnictwo Lipusz.

W granicach Parku i jego otuliny sieć osadnicza to 99 wsie, osady oraz ich wyodrębnione części rozlokowane dość nieregularnie. Nie ma w granicach Parku zdecydowanie dominującego ośrodka mieszkaniowo-usługowego.

Na terenie Parku w całości lub w części znajduje się 58 siedlisk sieci osadniczej, w tym położonych jest 16 wsi:

 • w gminie Dziemiany: Jastrzębie, Kalisz i Piechowice
 • w gminie Lipusz: Lipuska Huta, Płocice;
 • w gminie Karsin: Borsk, Kliczkowy, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie;
 • w gminie Kościerzyna: Czarlina, Grzybowski Młyn, Juszki, Loryniec, Szenajda, Wąglikowice i Wdzydze (Kiszewskie).

Nie ma żadnych siedlisk położonych w granicach Parku i znajdujących się w granicach gminy Stara Kiszewa.

W parku poza wsiami występują również mniejsze osady oraz osady leśne.

W otulinie Parku znajduje się w całości lub w części dalsze 41 siedlisk osiedleńczych. Wsie w granicach otuliny to:

 • w gminie Dziemiany: Dziemiany i Raduń;
 • w gminie Lipusz: Lipusz;
 • w gminie Karsin: Bąk, Górki i Wiele;
 • w gminie Kościerzyna: Grzybowo, Lizaki, Łubiana (częściowo), Rotembark, Rybaki, Stawiska, Sycowa Huta;
 • w gminie Stara Kiszewa: Konarzyny, Olpuch, Ruda.

Teren Parku to obszar najsłabiej zaludnionych w skali województwa, a nawet w kraju. Gęstość zaludnienia na większości obszaru nie przekracza 25 osób/km2, jedynie na niewielkich enklawach w północnej części wskaźnik ten jest nieco wyższy. Obecnie teren parku zamieszkuje około 3500 osób, a przed rokiem 2000 było to ok. 2500 osób.

W granicach parku i jego otuliny nie ma miast. W skład sieci osadniczej wchodzą wsie, z których zdecydowana większość nie przekracza 350 mieszkańców. Blisko 1000 mieszkańców liczą Wiele i Kalisz położone w otulinie parku. Na terenie WPK znajdują się niemal wyłącznie małe wsie, największe z nich to: Wąglikowice, Piechowice i Wdzydze Tucholskie liczące od 350 do 530 mieszkańców. Bardzo liczną grupę stanowią natomiast osady, osady leśne i leśniczówki liczące często do 20 mieszkańców.