ZAPROSZENIE NA II SPOTKANIE INTERESARIUSZY PLANU OCHRONY WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Data: 15-09-2021

W związku z trwającymi pracami  nad projektem Planu Ochrony dla  Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (WPK), serdecznie zapraszamy na II spotkanie interesariuszy planu ochrony.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00, 23 września 2021 roku (czwartek)  w Sali widowiskowej Kina Remus (1p.) w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 (obok Urzędu Miasta).

Podczas otwartego spotkania, o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, przedstawione zostaną aktualne propozycje w zakresie przyszłej strategii ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Parku oraz proponowanych obszarów działań ochronnych. Będzie również możliwość zadawania pytań autorom projektu Planu Ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz składania uwag i wniosków do przedstawionych materiałów na udostępnionym formularzu.

Wszystkie informacje dotyczące Planu Ochrony WPK oraz formularz wniosków i uwag do Planu znajduje się na  stronie https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-wdzydzkiego-parku-krajobrazowego/.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do końca prac nad projektem Planu ochrony dla WPK zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu Planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag. Należy je kierować (na formularzu uwag) do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,  w formie pisemnej na adres: ul. Świętojańska 5E;         83-400 Kościerzyna lub pocztą elektroniczną na adres: wpk.planochrony@pomorskieparki.pl.

Pragniemy przypomnieć, że obowiązek przygotowania planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określa art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794).

Organem sporządzającym Plan Ochrony dla WPK jest Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, a wykonawcą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/w Gdyni.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, art. 39. ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, po zakończeniu całości prac  Dyrektor PZPK poinformuje, w formie ponownego ogłoszenia, o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla WPK oraz sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag w ramach formalnych konsultacji społecznych. Poprzedzone to zostanie trzecim spotkaniem interesariuszy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Grafika 1: ZAPROSZENIE NA II SPOTKANIE INTERESARIUSZY PLANU OCHRONY WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO