Wyniki prac diagnostycznych do planu ochorny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 02-06-2021

Szanowni Państwo,

  

zespół autorski Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przedstawia dotychczasowe wyniki prac diagnostycznych (https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-wdzydzkiego-parku-krajobrazowego/). W udostępnionych materiałach znajdziecie Państwo operaty diagnostyczne, w których zawarte są również wstępne propozycje do strategii ochrony tego obszaru w odniesieniu do tematyki danego operatu. Dokumentacja składa się z ośmiu operatów szczegółowych i stanowi punkt wyjścia do formułowania zapisów przyszłego Planu ochrony, to jest uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

  
 Dokumentacja ta jest zaproszeniem do dyskusji nad zgłoszonymi przez zespół propozycjami dotyczącymi celów ochrony, działań ochronnych, ustaleń do dokumentów planistycznych oraz innych wniosków i rekomendacji.
  

Proces składania uwag i wniosków ma na celu wypracowanie koncepcji spełniającej wymogi ochrony parku oraz oczekiwania interesariuszy. Wspólna dyskusja pozwoli wypracować strategię, która z jednej strony umożliwi na realizację celów dla których Park ten został powołany (Uchwała Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku oraz Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 6/2001 z dnia 07.08.2001 roku ustanawiające Plan Ochrony WPK), a z drugiej na zrównoważony rozwój tych terenów.

  
 Wdzydzki Park Krajobrazowy jest obszarem o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, co przekłada się na silną antropopresję, szczególnie w okresie letnim. Wnioski sformułowane na tym etapie prac, dotyczące oceny stanu poszczególnych zasobów oraz identyfikacja zagrożeń, są punktem wyjścia do dyskusji nad propozycjami eliminacji lub przynajmniej minimalizacji wpływu człowieka na ten obszar.
  
 W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do szczegółowej analizy ośmiu operatów szczegółowych i zabrania głosu w sprawie wizji dalszego funkcjonowania Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
  

Uwagi i wnioski prosimy przekazywać mailowo na adres wpk.planochrony@pomorskieparki.pl lub listownie na adres Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ul. Świętojańska 5E 1, 83-400 Kościerzyna w terminie do 01 lipca 2021 r. Prosimy również o korzystanie z załączonego formularza (https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/userfiles/Plany/WPK/Formularz_Uwag_%20Wnioskow%20do%20Planu%20ochrony%20wpk.docx).

  
 Jednocześnie zwracamy uwagę, że obecne wyłożenie Dokumentacji Planu ochrony dla WPK, stanowi wstępny element procedury uspołecznienia prac nad tym materiałem. Uwagi jakie otrzymujemy od Państwa na bieżąco analizowane są przez autorów dokumentacji.
  
 Ostateczna wersja projektu Planu (czyli projekt uchwały sejmiku województwa pomorskiego) zostanie wyłożona do publicznej wiadomości i wówczas wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość składania formalnych uwag i wniosków.
  
 Wcześniej przewidziane są także indywidualne konsultacje z samorządami i innymi jednostkami zarządzającymi przestrzenią w granicach Parku. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody projekt Planu ochrony będzie także przedmiotem uzgodnień i opinii wskazanych organów.
  

 

 

                                                             Z wyrazami szacunku 
  
  
  
                                                              Arkadiusz Kukliński                                                                             
  
                                                                      Dyrektor                                                                                           
                                                            Biura Urządzania Lasu                                            
                                                               i Geodezji Leśnej
                                                                   o/ w Gdyni