Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły

Data: 27-05-2022

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydzkim to miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obiekt cechuje się unikalną w skali regionu florą, związaną z podłożem zasobnym w związki wapnia. W zbiorowisku występują rzadkie gatunki łąkowe i torfowiskowe, m. in. bardzo liczne (po kilka tysięcy osobników) populacje nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vul-gatum i listery jajowatej Listera ovata, turzyce żółta Carex flava i łuszczkowata Carex lepido-carpa, gatunki z rodzaju Dactylorhiza, kruszczyk błotny Epipactis palustris oraz kozłek dwupienny Valeriana dioica. Jednocześnie miejsce to stanowi cenne ornitologicznie, izolowane od lądu, potencjalne miejsce lęgowe m.in. perkoza dwuczubego, łyski, żurawia, gęgawy, błotniaka stawowego, kszyka i brodźca piskliwego.

Aby zachować ten unikatowy fragment przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego prowadzony jest od kilku lat kontrolowany wypas rodzimych owiec rasy pomorskiej. Zwierzęta w roli „żywych kosiarek” będą wypasane od maja do końca października. Gdyby nie interwencja służby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe i wypas owiec, łąka zarosłyby krzewami i drzewami, co prowadziłoby do powolnej jej degradacji i utraty walorów cennych przyrodniczo.

Grafika 1: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 2: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 3: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 4: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 5: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 6: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 7: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły
Grafika 8: Tradycyjny wypas owiec sposobem na ochronę przyrody wyspy Sidły