Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 15-02-2017
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Ochrona wód, w tym ichtiofauny na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika

Okres zimowy to doskonały czas na spotkania tematyczne mające wpływ na zadania realizowane przez pracowników na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W dniu 5 lutego br., w Kościerzynie uczestniczono w spotkaniu członków Koła Wędkarskiego „Costerina”. Podczas zebrania Prezes koła omówił zadania realizowane w minionym roku oraz przedstawił nowe przedsięwzięcia na rok bieżący. Podkreślono dobrą współpracę z pracownikami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wręczono kierownikowi  WPK podziękowanie za istniejącą współpracę w zakresie ochrony wód oraz ichtiofauny naszego obszaru.

W siedzibie WPK w dniu 12 lutego br., odbyło się szkolenie dla Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Kościerskiego, które prowadził pan Ryszard Kamiński, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku. Komendant omówił działalność kontrolną w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym. Ustalono plany i harmonogram wspólnych działań SSR i WPK oraz zasady wzajemnego informowania o występujących zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego.

Na spotkaniach kierownik WPK przedstawił informacje dotyczące wspólnych działań oraz zasad użytkowania lobeliowego jeziora Drzędno. Poprawy stanu ichtiofauny rzek Wdy i Trzebiochy, w oparciu o posiadaną „Ocenę stanu i jakości hydrologicznej siedlisk rzek (Wda i Trzebiocha) na obszarze  Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”, oraz kontynuacji prac związanych z restytucją raka szlachetnego na obszarze WPK i Powiatu Kościerskiego.

Sporządził: A. Penk – kierownik WPK