Ochrona poprzez działanie na użytku ekologicznym „Zdradzonko”

Data: 08-04-2024

Na terenie użytku ekologicznego „Zdradzonko” położonego na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego trwają prace związane z ochroną siedliska przyrodniczego. Usuwane są krzewy, podrosty oraz posusz drzew z terenu torfowiska.

Prace są prowadzone w ramach zadania pod nazwą:  „Czynna ochrona siedlisk - odkrzaczanie, usunięcie posuszu z obszaru torfowiska użytku ekologicznego „Zdradzonko” w celu poprawy stosunków wodnych wpływających na zachowanie siedliska”.

Użytek ekologiczny „Zdradzonko” stanowi śródleśne oczko wodne z otaczającym płem mszarnym wraz z sąsiadującym podtopionym drzewostanem sosnowym. Jeziorko jest przykładem sukcesji roślinnej ukierunkowanej na powstanie torfowiska przejściowego. We florze Zdradzonka można znaleźć wiele cennych i chronionych gatunków, jak przygiełka biała Rhynhospora alba, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, rosiczka długolistna Drosera anglica, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, grzybienie białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar lutea.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności polepszenie i przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Zakres zadania obejmuje wykonywanie działań  zgodnie z zapisami planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Grafika 1: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”
Grafika 2: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”
Grafika 3: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”
Grafika 4: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”
Grafika 5: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”
Grafika 6: Ochrona poprzez działanie na  użytku ekologicznym „Zdradzonko”