O przyrodzie w agroturystyce

Data: 14-05-2021

Z końcem kwietnia Wdzydzki Park Krajobrazowy we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Serce Kaszub” podjął się realizacji  pilotażowego projektu edukacyjnego skierowanego do turystów oraz lokalnych społeczności pn. „O przyrodzie w agroturystyce” – czyli edukacja ekologiczna w agroturystyce na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Celem i spodziewanym efektem projektu jest:

- podwyższenie wiedzy ekologicznej turystów odpoczywających na terenie Wdzydzkiego PK, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz lokalnych społeczności,

- ukazanie możliwości turystycznego wykorzystania wartości przyrodniczych i krajobrazowych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju,

- wypracowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach zadania Wdzydzki PK stworzy spersonalizowaną przyrodniczą ofertę edukacyjną dla turystów i społeczności wiejskich pokazującą proekologiczne i zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Na potrzeby realizacji zadania powstaną zindywidualizowane (zależne od lokalnych uwarunkowań) materiały edukacyjne w wersji elektronicznej oraz zorganizowane zostanie  szkolenie dla uczestników projektu.

Do udziału w projekcie zgłosiły się 3 agroturystyki z ternu Parku i otuliny i będzie on realizowany w miejscowości Sarnowy, Wdzydze i Lipusz.

Mamy nadzieję, że tym działaniem uda nam się dotrzeć z informacją o przyrodzie i krajobrazie WPK do szerokiego grona odbiorców i przełoży się to na podwyższenie świadomości proekologicznej turystów odwiedzających nasze tereny.

O realizacji zadania na bieżąco będziemy informować na naszym portalu społecznościowym Facebook @wdzydzkipark.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej realizowane są dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Grafika 1: O przyrodzie w agroturystyce
Grafika 2: O przyrodzie w agroturystyce
Grafika 3: O przyrodzie w agroturystyce
Grafika 4: O przyrodzie w agroturystyce