„Krajobrazy warte zachowania”

Data: 15-02-2023

Prowadzone są prace nad audytem krajobrazowym dla województwa pomorskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzenie audytu krajobrazowego jest obowiązkowe przynajmniej raz na 20 lat. Audyt krajobrazowy to opracowanie sporządzane dla obszaru województwa, identyfikujące, charakteryzujące i waloryzujące oraz wskazujące sposoby kształtowania i ochrony krajobrazu. W ramach audytu powinny też zostać wyznaczone tzw. krajobrazy priorytetowe, czyli obszary szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. Wskazania co do kształtowania i ochrony tych krajobrazów będą uwzględniane w dokumentach planistycznych szczebla gminnego.

Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zaproponowano również wyznaczenie krajobrazów priorytetowych. Pracownicy parku czynnie włączyli się w pracę nad powstaniem audytu. Zostały zaproponowane dodatkowa dwa krajobrazy priorytetowe. Łącznie wyznaczono cztery obszary krajobrazów priorytetowych.     

krajobraz rolniczy,w oddali z jeziorem Wyrówno,  fot. m.Orlikowski
krajobraz leśny, zachód słońca, fot. M.Orlikowski
krajobraz z widokiem na jezioro Gołuń, fot W. Zdunek
krajobraz kompleks jezior Wyrówno, Osty, Bielawy fot. W. Zdunek
krzyż jezior wdzydzkich, fot W.Zdunek
widok na przstań żeglarską na jeziorze Jelenie, fot. M. Orlikowski