Czynna ochrona wyspy Sidły - owce i kozy na wypasie we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 14-06-2024

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze to obszar niespełna 4 ha głównie zajmowany przez wilgotną łąkę otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Układ wyspy stwarza idealne warunki zarówno dla roślin terenów wilgotnych jak i ptaków wodno-błotnych.

Celem ochrony wyspy  Sidły jest zachowanie wilgotnej łąki ze stanowiskiem nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i listery jajowatej Listera ovata będących pod ścisłą ochroną, a także innych rzadkich oraz chronionych gatunków roślin tam występujących.

Utrzymanie charakterystycznego dla tego siedliska składu gatunkowego wymaga corocznego koszenia w miesiącu wrześniu po przekwitnięciu większości roślin, tak aby ich nasiona mogły się rozprzestrzeniać w środowisku. Głównym zagrożeniem jest zaniechanie wykaszania łąki, co z kolei prowadzi do powolnej jej degradacji i utraty walorów przez intensywne, nadmierne zarastanie głównie przez wierzbę i brzozę. 

W celu eliminacji niechcianych gatunków konieczna jest ochrona czynna.

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym zastosowano wypas owiec i kóz, który rozpoczął się z początkiem czerwca.

 

Kozy pasące się na zielonej łączce, fot. K.Libera
Przewóz owiec na łodzi, fot. K. Libera
Widok na łakę i owce znajdujące się pod zadaszeniem, fot. K.Libera
Kozy pasące się na łące, fot. K. Libera