Czynna ochrona na wyspie Sidły

Data: 12-10-2017

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze to obszar niespełna 4 ha głównie zajmowany przez wilgotną łąkę otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Układ wyspy stwarza idealne warunki zarówno dla roślin terenów wilgotnych jak i ptaków wodno-błotnych.

Celem ochrony wyspy  Sidły jest zachowanie wilgotnej łąki ze stanowiskiem nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i listery jajowatej Listera ovata będące pod ścisłą ochroną ,a także innych rzadkich oraz chronionych gatunków roślin tam występujących.

Utrzymanie charakterystycznego dla tego siedliska składu gatunkowego wymaga corocznego koszenia w miesiącu wrześniu po przekwitnięciu większości roślin, tak aby ich nasiona mogły się rozprzestrzeniać w środowisku. Głównym zagrożeniem jest zaniechanie wykaszania łąki, co z kolei prowadzi do powolnej jej degradacji i utraty walorów przez intensywne, nadmierne zarastanie głównie przez wierzbę i brzozę. 

We wrześniu bieżącego roku wykonano działania mające na celu częściowe wykoszenie, usunięcie samosiewów oraz odrostów drzew i krzewów z wyspy. Koszenie umożliwi powstrzymanie wtórnej sukcesji drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy powodującej nadmierna eutrofizację  cennego siedliska. W celu właściwego zachowania łąki niezbędna jest kontynuacja podjętych działań w kolejnych latach.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

            

 

Grafika 1: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 2: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 3: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 4: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 5: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 6: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Grafika 7: Czynna ochrona na wyspie Sidły
Nasięźrzał pospolity
Listera jajowata