Bóbr europejski – gatunek konfliktowy

Data: 11-01-2016

 

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost populacji bobra europejskiego na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, co wiąże się z nasileniem szkód powodowanych przez te zwierzęta. Na przełomie października i grudnia przeprowadzono inwentaryzację miejsc występowania bobra europejskiego na obszarze WPK. Badania polegały na kontroli cieków wodnych i wód otwartych znajdujących się w granicach Parku. Liczebność  populacji określono opierając się na założeniu, iż w Polsce bobrza rodzina składa się przeciętnie z 4 osobników (Żurowski, 1989). Zinwentaryzowano 14 stanowisk uznanych za rodzinne, gdzie łączna populacja wyniosła 56 osobników. Ssaki te zasiedlają głównie zachodnią część badanego obszaru. Inwentaryzacja miejsc występowania i żerowania tego ssaka pozwoliła określić skalę jego działalności w środowisku. W ramach działań zapobiegających  szkodom powodowanym przez bobry wykonano przepusty w tamach bobrowych oraz zabezpieczono siatką wybrane zadrzewienia nadwodne.

Zadania zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w głębi widoczne żeremie bobrowe
żeremie bobrowe
zgryzy bobrowe
zabezpieczenie zadrzewień nad rzeką Wda
przepust bobrowy