Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 04-05-2017

 

W dniach 24 – 26 kwietnia bieżącego roku pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego pobrali próbki wody do wykonania badań wybranych jezior położonych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Badaniom podlegają jeziora: Jelenie, Gołuń, Osty, Słupino, Słupinko, Schodno, Cheb, Drzędno, Mieliste, Gogolino.

Głównym założeniem realizacji zadania jest określenie aktualnej jakości wód jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, a także identyfikacja zagrożeń oraz  kierunków i tempa przemian środowisk wodnych. Prace polegały na wykonaniu planów batymetrycznych jezior, poboru wód do określenia specyfiki jezior poprzez oznaczenie właściwości fizycznych i chemicznych środowiska wodnego, wykreśleniu działów wodnych zlewni jezior oraz form ich użytkowania, oceny podatności zlewni na uruchamianie ładunków i odporność jeziora na degradację, określeniu warunków zasilania jezior oraz głównych emitorów zanieczyszczeń. Wykonane badania pozwolą na uzupełnienie stanu wiedzy o zasobach i stanie środowiska wodnego WPK. Ponadto, wyniki badań, na tle danych archiwalnych, będą stanowiły podstawę do prognozowania kierunków ewolucji jezior oraz opracowania ewentualnych zabiegów ochronnych. Przeprowadzone badania pozwolą określić wrażliwość jezior WPK na antropopresję (odporność jezior), zależność ich stanu od stanu otoczenia oraz zmian związanych z turystycznym użytkowaniem obszaru WPK.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Jezioro Jelenie
Grafika 3: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
w trakcie prac nad Jeziorem Gołuń
przyrząd do pomiaru przezroczystości wody tzw. Krążek Secchiego
Grafika 6: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Jezioro Osty
załadunek sprzętu, Jezioro Mieliste
urządzenie do poboru próbek wody, Jezioro Mieliste
Grafika 12: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 13: Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego