Regulamin spotkań edukacyjnych

 Regulamin spotkań edukacyjnych realizowanych
przez Wdzydzki Park Krajobrazowy

 1. Organizatorem spotkań edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna.
 2. Uczestnictwo możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: (58) 686 82 73,  605 558 002  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl  i  podanie danych tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych, w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego ich odwołania lub zmiany terminu.
 3. O przyjęciu zgłoszenia uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.
 4. Pod pojęciem spotkań edukacyjnych rozumie się różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, prelekcje, wykłady i wycieczki o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym.
 5. Liczba osób na każdym ze spotkań jest ograniczona. W przypadku wycieczek decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas spotkania.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania wskazówek i poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 8. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas spotkań edukacyjnych. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia (uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna).
 10. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do sprawdzenia czy w związku warunkami atmosferycznymi z lub z innego powodu nie nastąpiła zmiana w programie. Ewentualne komunikaty o zmianach będą publikowane na stronie internetowej WPK www.wdzydzkipark.pl w zakładce aktualności.
 11. Podczas spotkań edukacyjnych będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 12. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 13. Regulamin może ulec zmianie.
 14. Ochrona danych osobowych:

Obowiązek informacyjny Organizatora:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt te. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkań edukacyjnych, w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego ich odwołania lub zmiany terminu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przeprowadzenia spotkania.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym.