Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

1. Bernard R., Buczyński P., Stan zachowania i wybiurczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) w Polsce.

W opracowaniu zawarto dane dotyczące występowania iglicy małej na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

2. Bloch-Orłowska J. i in., 2008. Raport na temat warunków występowania oraz metod ochrony czynnej zagrożonych populacji skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus L. we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Raport zawiera szczegółowe informacje na temat występowania skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus L. we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym oraz metod jej czynnej ochrony.

3. Buczyński P., Przewoźny M., 2008. New data on the occurrence of Dryops anglicanus Edwoards, 1909 in Poland (Coleoptera: Dryopidae). Opole Scientific Society, Nature Journal 41:53-57.

Publikacja dotyczy stwierdzenia Dryops anglicanus na torfowisku przejściowym koło Wdzydz Kiszewskich. Omawiany gatunek jest chrząszczem europejskim, którego stanowiska w Polsce są nieliczne i wydają się izolowane.

4. Buczyński P., Przewoźny M., 2009. Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland). Opole Scientific Society, Nature Journal 42:67-85.

Praca o chrząszczach wodnych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

5. Buczyński P., Przewoźny M., 2009. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski północnej. Wiadomości entomologiczne 28(1): 43-52.

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dotyczące występowania chrząszczy wodnych Polski północno-wschodniej w tym Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

6. Chylarecki P., 1992. Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków na jeziorze Wdzydze w rejonie wyspy Wielki Ostrów.

Opracowanie jest wskazaniem najcenniejszych walorów ornitologicznych środkowego basenu jeziora Wdzydze oraz warunków ich zachowania. Szczególną uwagę poświęcono szlacharowi. Podstawą opracowania są wyniki kontroli terenu przeprowadzone w 1988 roku.

7. Ciechanowski M., Przesmycka A., Sachanowicz K., 2006. Nietoperze (Chiroptera) Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25:85-100.

Publikacja przedstawia wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej, która miała miejsce w 2002 roku podczas obozu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego.

8. Cofta T., 2008. Ptaki okresu lęgowego we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Inwentaryzacja awifaunistyczna.

Opracowanie przedstawia wyniki inwentaryzacji awifaunistycznej okresu lęgowego, jaka miała miejsce w 2008 roku. Dodatkowo wyniki uzupełniono o dane sprzed roku 2008. W rezultacie stwierdzono występowanie 126 gatunków w tym 108 lęgowych.

9. Cofta T., 2009. Ptaki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Inwentaryzacja awifaunistyczna. Etap drugi.

Opracowanie zawiera wyniki inwentaryzacji obejmujące okres migracji i zimowania, jaka miała miejsce w roku 2008 i 2009. Ponadto zawarto wyniki badań stanu ptactwa wodnego w okresie lęgowym 2009 roku na Jeziorach Wdzydzkich.

10. Gwoździński K., Kilańczyk E., 2007. Czystość wód jeziora Wdzydze w Borach Tucholskich. [W:] Bory Tucholskie i inne obszary leśne, ochrona, monitoring, edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.233-247.

Publikacja przedstawia wyniki badań prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w 2006 wód jeziora Wdzydze.

11. Gwoździński K., Kilańczyk E., 2007. Badania fizykochemiczne wód wybranych jezior położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. [W:] Bory Tucholskie i inne obszary leśne, ochrona, monitoring, edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.259-278.

Opracowanie podsumowujące badania fizykochemiczne wód jezior: Wyrówno, Słupino, Lipno, Cheb, Schodno, Strupino, Czyste, Białe i Długie położone na terenie WPK.

12. Horoszewicz L., 1961. Roślinność Kompleksu jeziora Wdzydze. Roczniki Nauk Rolniczych 93-D: 97-107.

Opracowanie to jednorazowe stwierdzenie składu gatunkowego roślin i ich zasięgu Kompleksu Jezior Wdzydzkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki tworzące zwarte i rozległe skupienia. Opracowanie przedstawia stan wiedzy sprzed 1960 roku.

13. Jańczak J., i in. 2009. Badania stanu jakości wód jezior Schodno, Cheb, Słupino w roku 2009.

Opracowanie jest raportem podsumowującym badania w zlewniach trzech jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Badania obejmowały określenie jakości wody tych jezior, zmierzenie ładunków miogenów oraz sformułowanie wstępnych wniosków prowadzących do poprawy jakości wód w jeziorach.

14. Patalas K., 1961. Limnologiczna charakterystyka jezior Kompleksu Wdzydze. Roczniki Nauk Rolniczych 93-D:63-90.

Publikacja przedstawia wyniki badań, mających na celu scharakteryzowanie termiki, stosunków tlenowych, składu chemicznego oraz przezroczystości wody czterech jezior wchodzących w skład kompleksu Wdzydze. Poznanie tych elementów potraktowano jako punkt wyjścia dla oceny warunków bytowania ryb.

15. Przewoźniak M., red., 2001. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom 4. Wdzydzki Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony, Wydawnictwo Gdańskie

Publikacja dotyczy wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych WPK

16. Radtke G., Dębowski P., 1996. Troć jeziora Wdzydze, Salmo trutta m. lacustris L., w latach 1951-1995. Zoologia Poloniae 41:99-104.

Troć z jeziora Wdzydze jest biologiczną odmianą troci. Jest ona formą reliktową powstałą na skutek izolacji geograficznej związanej z ostatnim zlodowaceniem. Publikacja zawiera informacje na temat wielkości populacji, tarlisk i zabiegów ochronnych w latach 1951-1995.

17. Radtke G., 2007. Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym i jego okolicy.

Opracowanie przedstawia wyniki poszukiwań stanowisk strzebli błotnej na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

18. Radtke G., 2008. Some characteristics of lake trout Salmo trutta m. lacustris L. redds in the upper Wda river system (North Poland). Archives of Polish Fisheries 16(2): 119-134.

Publikacja jest podsumowaniem badań i obserwacji jakie miały miejsce w latach 2003-2008 dotyczące tarlisk troci w rzece Wda.

19. Śmietana P., 2008. Ocena jakości ekosystemów wodnych znajdujących na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w świetle wymagań siedliskowych raka szlachetnego (Astacus astacus) w aspekcie skuteczności potencjalnej restytucji tego gatunku.

Dokument przedstawia ocenę ekosystemów wodnych WPK pod względem wymagań siedliskowych raka szlachetnego i jest wstępem do właściwej restytucji raka szlachetnego w parku.

20. Śmietana P., 2009. Wyniki działań na rzecz restytucji raka szlachetnego (Astacus astacus L.) w wodach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Opracowanie przedstawia rodzaj i zasięg działań jakie w 2009 roku zostały podjęte na rzecz restytucji raka szlachetnego we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Norek M., Schütz J., 2002. Dokumentacja Użytku Ekologicznego „Żôbińsczich Błoto”

Norek M., Schütz J., 2002. Dokumentacja Użytku Ekologicznego „Wësków Bagna”

Norek M., Schütz J., 2003. Dokumentacja Użytku Ekologicznego Nr 20 WPK „Łąki na Rowie – Szturok”

Norek M., Schütz J., 2003. Dokumentacja Użytku Ekologicznego Nr 17 WPK „Kòpinë” Kołpiny