Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Regulamin konkursu internetowego - Jaki to ptak?

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel 58 686 82 73.

2. Cele konkursu: zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat  ornitofauny; poszerzenie wiedzy na temat rozpoznawania gatunków zwierząt; ukazanie różnorodności gatunków ptaków; uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody;

3. Zadaniem konkursowym jest rozpoznanie i podanie nazw 7 gatunków ptaków prezentowanych na zdjęciach.

4. Zdjęcia będą publikowane na portalu społecznościowym Organizatora (Facebook: https://pl-pl.facebook.com/wdzydzkipark/ ) codziennie od 30 kwietnia 2020r do 3 maja 2020r. o godzinie 10:00 i 17:00.

5. Trzy pierwsze osoby, które poprawnie rozpoznają wszystkie gatunki ptaków zamieszczone na zdjęciach oraz podadzą ich nazwy wysyłając wiadomość w postaci wypełnionej krzyżówki/zrzutu z ekranu telefonu/zdjęcia tekstu odręcznie napisanego lub po prostu w formie zwykłej wiadomości na adres g.sadowska@pomorskieparki.pl otrzymają nagrody. W wiadomości należy podać również swoje imię i miejsce zamieszkania.

6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną  w dniu 4 maja.

7. Nagrodami kolejno są: książka - Jaki to ptak?, kubek wraz z eko podstawkami oraz bawełniana siatka na zakup. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Po uzgodnieniu z Organizatorem nagrody mogą być również przekazane w inny sposób.

8. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu, z przyczyn od niego niezależnych.

11.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu. Wszelkie zapytania odnośnie Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

13. Konkurs nie jest „grą losową”.

12. Więcej informacji można uzyskać u Grażyny Sadowskiej – st. spec. ds. edukacji WPK; tel: 58 6868273, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

13. Obowiązek informacyjny Organizatora:   

 1. Administratorami danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt g.sadowska@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz zgoda.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby korzystające z Internetu.
 6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administrator

Regulamin PDF