Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

 Z okazji przypadającego 21 marca I DNIA WIOSNY mamy dla Was mały konkurs fotograficzno-filmowy.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie do nas zdjęcia lub krótkiego filmu (maksymalnie 30 sekund) prezentującego oznaki wiosny. Wystarczy, że podczas spaceru, wiosennych prac w ogrodzie czy przy innej okazji uwiecznicie coś co skojarzy wam się z obecną porą roku.

Na Wasze zdjęcia i filmy czekamy do końca marca pod adresem g.sadowska@pomorskieparki.pl.

ZMIANA TERMINU ! Na Wasze zdjęcia i filmiki czekamy do 12 kwietnia 2021r.

Pamiętajcie o załączeniu formularza zgłoszeniowego. Szczegóły w regulaminie.

Wasze prace zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych, a autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni.

Zapraszamy do zabawy!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Regulamin konkursu „Wiosna, ach to Ty!”

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 82 73.

2. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności poznawczych i obserwacji przyrody oraz popularyzacji wiedzy na temat wiosennych aspektów przyrody i uwrażliwienie na jej piękno.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie - wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie w jak najlepszej jakości zdjęcia lub krótkiego filmu (maksymalnie 30 sekundowego) prezentującego oznaki wiosny.

5. Zdjęcia i filmy należy przesłać wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (skan lub zdjęcie) na adres: g.sadowska@pomorskieparki.pl do 12 kwietnia 2021roku. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora.

6. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie wykonane na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i otuliny, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

7. Powołane przez Organizatora Jury nagrodzi najlepsze prace. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Nagrodami będą  materiały promocyjno-edukacyjne WPK i PZPK. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ul Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna. W przypadku nie odebrania nagrody w termie prawo do niej wygasa.

9. Przesłane przez uczestników zdjęcia i filmy będą prezentowane na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook Organizatora z podaniem imienia i nazwiska autora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zachowania i wykorzystania w dowolny sposób wszystkich nadesłanych prac (w tym też publikacji w różnego rodzaju wydawnictwach i na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook). Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługuje Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

12. Obowiązek informacyjny Organizatora:   

 1. Administratorami danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt g.sadowska@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz zgoda.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez 1 rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora.

13. Przystępując do konkursu – uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w tym do upublicznienia imienia i nazwiska autora nadesłanych prac.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu, z przyczyn od niego niezależnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.