Rezerwaty

Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Parku istnieje jak dotąd jeden rezerwat przyrody „KRWAWE DOŁY”. Został utworzony Zarządzeniem MOŚZN i L z dn. 12.11.1996. Jest rezerwatem florystyczno-leśnym o powierzchni 13,02 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla Borów Tucholskich zbiorowisk leśnych z rzadkimi chronionymi roślinami i porostami. Znajduje się on w nadleśnictwie Kościerzyna Obręb Bąk pododdział 572b. Ma kształt wąskiego trójkąta prostokątnego, którego krótszymi bokami są linie oddziałowe, a przeciwprostokątną jest droga. Zajmuje około połowy oddziału. Obejmuje fragment lasu z siedliskami borów świeżych i borów suchych porośnięty ok. 100-letnim drzewostanem sosnowym o dość luźnym zwarciu. W warstwie krzewów dominują naloty sosny i świerka. W runie często spotkać można śmiałka pogiętego, wrzos, borówkę czernicę, młode siewki sosny. Rośnie tu również pasożytnicza roślina korzeniówka pospolita. Wśród obfitej warstwy mszystej, składającej się głównie z mchów borowych licznie rosną różne gatunki porostów.

Stwierdzono występowanie ok. 21 gatunków roślin naczyniowych 12 gatunków mszaków oraz aż 48 gatunki porostów. Wśród porostów aż 18 taksonów jest objętych ścisłą ochroną prawną, z czego 5 jest z rodzaju chrobotka, 3 brodaczki, 3 płucnice, 2 płaskotki oraz po 1 mąkliku, mąkli, pustułce, różyczce i włostce.

Od północnego-zachodu i od południowego-wschodu sąsiaduje z podobnymi starodrzewami sosnowymi, od południowego-zachodu przylega 60. letnia sośnina.

Proponowane rezerwaty przyrody to między innymi:

“MOTOWĘŻE”

Obszar torfowiskowo-krajobrazowy rozciągający się na powierzchni około 118 ha. Obejmuje fragment równiny sandrowej z ze¬społem bezodpływowych, wytopiskowych, oligo- i dystroficznych jezior (Czarne, Syconki Małe, Syconki Wielkie, Motowęże) oraz torfowisk pośród dużego kompleksu borów sosnowych na zachód od jeziora Wdzydze. Dominują tu zbiorowiska przejściowo- i wysokotorfowiskowe, stykające się z borem bagiennym, świeżym i miejscami suchym. Zidentyfikowano tu 48 gatunków roślin naczyniowych oraz 12 mszaków i porostów, w tym 10 chronionych - bagno zwyczajne, grążel żółty, mącznica lekarska, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, porost płucnica islandzka, bagnica torfowa, pływacz drobny, pływacz średni, pływacz zachodni. Wiele z nich to również gatunki rzadkie i ginące. Opisany teren stanowi także ważną ostoję ptactwa wodno-błotnego.

"WYSPY JEZIORA WDZYDZE: OSTRÓW WIELKI, CERONEK, SIDŁY, PRZEROŚLA, GLONEK, OSTRÓW MAŁY"

Głównym celem utworzenia rezerwatu jest ochrona gniazdowisk szlachara oraz innych rzadkich objętych ochroną gatunków ptaków wodno - błotnych. Przedmiotem ochrony ma być również fragment żyznego grądu z leszczyną w poszyciu i rzadkimi gatunkami roślin w runie, a także walory krajobrazowe wysp.

„WDA – TRZEBIOCHA”

Obejmuje rynny dolin rzek Trzebiocha (od Grzybowskiego Młyna do ujścia) i Wdy (od miejscowości Krugliniec do jeziora Radolne). Celem utworzenia jest ochrona tarlisk troci wdzydzkiej, a także ptaków leśnych i nadwodnych, zespołów torfowisk, mechowisk i szuwarów.

„JEZIORO GŁĘBOCZKO”

Jedno z 178 stwierdzonych w Polsce jezior lobeliowych (w WPK jest ich 5), charakteryzujących się występowaniem reliktowej roślinności wodnej takiej jak: lobelia jeziorna i poryblin jeziorny. Poza tymi gatunkami występuje tu szereg cennych roślin tj.: widłaczek torfowy, elisma wodna, wywłócznik skrętoległy.

Krwawe Doły
Krwawe Doły
Motowęże
Wyspy jeziora Wdzydze
Wda
Trzebiocha
Jezioro Głęboczko
Kwitnąca lobelia