Wakacyjne warsztaty i wycieczki

Zapraszamy na cykl wakacyjnych warsztatów i wycieczek edukacyjnych organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy w 2021 r.

O miejscu i czasie spotkań będziemy informować z tygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/wdzydzkipark/.

Darmowe wycieczki z przewodnikiem:

Podczas 2-3 godzinnych spacerów będziemy przemierzać tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe opisując i na nowo odkrywając przyrodę i krajobraz Parku. Będziemy poruszać zarówno po wytyczonych szlakach pieszych jak i wytyczać nowe, mniej utarte trasy.

 • 8 lipca 2021 r., godz. 10:00, Wdzydze "Kiszewskie" (spotkanie przed Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach),

 • 5 lipca 2021 r., godz. 10:00, Juszki,
 • 22 lipca 2021 r., godz. 10:00, Kościerzyna-Wierzysko,
 • 29 lipca 2021 r., godz. 10:00, Przytarnia
 • 5 sierpnia 2021 r., godz. 10:00, Schodno
 • 12 sierpnia 2021 r., godz. 10:00, Grzybowski Młyn
 • 19 sierpnia 2021 r., godz. 10:00, Wdzydze Tucholskie
 • 26 sierpnia 2021 r., godz. 10:00, Płocice

Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym

Jeżeli chcecie zobaczyć owadożerną rosiczkę, dowiedzieć się jak pachnie bagno zwyczajne i zasmakować w żurawinie błotnej, a przy okazji sprawdzić czy bagno naprawdę wciąga to zapraszamy do Gołunia. Podczas zajęć na bosaka będziemy spacerować po torfowisku  i odkrywać tajemnice wdzydzkich mokradeł.  Czas ok. 1,5 godziny.

 • 23 lipca 2021 r., godz. 10:00, Gołuń

Stoisko edukacyjno-informacyjne WPK:

 • 6 sierpnia 2021 r., godz. 10:00, Wdzydze "Kiszewskie" pod wieżą widokową
 • 20 sierpnia 2021, godz. 10:00, Przytarnia pod wieżą widokową

Warsztaty i wycieczki organizowane są bezpłatnie, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Grażyny Sadowskiej st. specj. ds. edukacji ekologicznej tel.: (58) 686 82 73, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

Wszystkich miłośników wdzydzkiej przyrody serdecznie zapraszamy i prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Regulamin cyklu wakacyjnych warsztatów i wycieczek edukacyjnych organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy

 1. Organizatorem  warsztatów i wycieczek edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna.
 2. Uczestnictwo w warsztatach/wycieczce możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: (58) 686 82 73 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl  i  podanie danych tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych oraz na  wypadek  stwierdzenia  u  którejś  z  osób  uczestniczących zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2.  O przyjęciu zgłoszenia Organizator  informuje mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.  
 3. Liczba  osób  na  każdym  warsztacie/wycieczce  jest  ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Warsztaty/wycieczki są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.
 5. Warsztaty/wycieczki   odbywają   się   w  czasie i miejscu   wskazanym   przez   Organizatora. 
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas warsztatów/wycieczki.
 7. Uczestnicy  warsztatów/wycieczki  są  zobowiązani  do  stosowania wskazówek  i  poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika warsztatów/wycieczki Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 8. W  warsztatach/wycieczce mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia (uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego) oraz wyłącznie osoby:
  1. nieobjęte kwarantanną, nie przebywające pod nadzorem epidemiologicznym, ani nie zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie,
  2. bez  jakichkolwiek  objawów wskazujących  na  chorobę  zakaźną,  takich  jak:  podwyższona temperatura ciała, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni itp.,
  3. nie mające w okresie 14 dni poprzedzających warsztaty kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie bądź izolacji oraz podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 9. Organizator ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobie wykazującej objawy chorobowe określone w pkt.8 Regulaminu.
 10. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w warsztacie/wycieczce, wskazanych powyżej  objawów,  osoba ta  nie  będzie mogła  wziąć  w nich udziału.  Osoby  w  trakcie odbywania  obowiązkowej  izolacji  lub  kwarantanny,  mające  kontakt  z  osobą podejrzaną  o  zakażenie,  zachorowanie  lub  osoby  skierowane  do  izolacji  w  ciągu 14 dni od terminu warsztatów/wycieczki obowiązane są do odwołania swojej obecności na warsztatach/wycieczce.
 11. Przewodnicy  oraz  osoby  uczestniczące  w  warsztacie/wycieczce  zobowiązani  są  do  zakrywania nosa oraz  ust  za  pomocą  własnych środków ochronnych oraz dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych środków. Zasłonę ust i nosa można zdjęć jedynie podczas zajęć terenowych lub w pomieszczeniach w przypadku, gdy na 1 osobę przypada co najmniej 4m2.  W takcie warsztatów uczestnicy winni utrzymywać odległość od innych osób nie mniejszą niż 2m. 
 12. Nie należy spożywać posiłków podczas warsztatów, jak również używać telefonów komórkowych czy tabletów.
 13. W  przypadku  wchodzenia  podczas  warsztatów/wycieczek  do  budynków  oraz  innych  obiektów zamkniętych, uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady nie będą mogły uczestniczyć w zwiedzaniu obiektu. Uczestnicy  zobowiązani  są  również stosować  się  do  szczegółowych  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.
 14. Niezastosowanie  się  do  zasad  wskazanych  w  pkt  11-13 niniejszego Regulaminu, może skutkować odmową udziału w warsztatach/wycieczce. 
 15. Z uwagi  na  charakter  epidemii  COVID-19  niezależnie  od  zastosowania  zasad dotyczących  przeciwdziałania  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2 w  oparciu  o wytyczne   Głównego   Inspektora   Sanitarnego   istnieje   ryzyko   zakażenia   się koronawirusem.
 16. Procedury bezpieczeństwa ujęte w Regulaminie obowiązują do czasu odwołania stanu epidemii.
 17. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas warsztatów i wycieczek edukacyjnych. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 18. Podczas warsztatów i wycieczek będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 19. Zgłoszenie udziału w warsztatach/wycieczce jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie.
 20. Ochrona danych osobowych:

Podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail podczas zgłoszenia na zajęcia jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wakacyjnych warsztatach i wycieczkach edukacyjnych.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów lub wycieczki edukacyjnej,
  w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu  oraz do kontaktu z uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO  tj. realizacja zadania w interesie publicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres  1 miesiąca po realizacji warsztatu lub wycieczki edukacyjnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, realizującym zadania dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 na mocy obowiązujących przepisów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).